Informacje

konsularne

 

Ambasada Ukrainy w RP
ul. J. Ch. Szucha 7
00-580 Warszawa
Tel: +48 22 622 47 97
Tel: +48 22 622 15 49
E-mail: emb_pl@mfa.gov.ua
Adres www – kliknij aby przejść
Godziny otwarcia:
poniedziałek-piątek: 8:30-13:00, 14:30-18:00
Ambasador Ukrainy Andrii Deshchytsia

Wydział Konsularny Ambasady Ukrainy w RP
ul. J. Ch. Szucha 7
00-580 Warszawa
Tel: +48 22 621 39 79
Tel: +48 22 622 47 97
Godziny otwarcia:
Poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godzinach 8:30-12:30.

Konsulat Generalny Ukrainy w Lublinie
ul. 3 Maja 14,
20-417 Lublin
Tel: +48 81 531 88 89
Fax: +48 81 531 88 88
E-mail: gc_pll@mfa.gov.ua
Adres www – kliknij aby przejść

PRZYJĘCIE INTERESANTÓW:

Poniedziałek: 14:30 – 17:30
Wtorek: 8:30 – 12:30
Środa: 14:30 – 17:30
Czwartek: 8:30 – 12:30, dla pewnych grup interesantów (osoby niepełnosprawne i chore, kobiety w ciąży)
Piątek: 8:30 – 12:30

Konsul Generalny Wasyl Pavlyuk

Konsulat Ukrainy w Gdańsku
ul. Bernarda Chrzanowskiego 60A,
80-278 Gdańsk
Tel: +48 58 346 06 90
Fax: +48 58 346 07 07
E-mail: gc_plg@mfa.gov.ua
Adres www – kliknij aby przejść
Godziny otwarcia:
Proszę odwołać się do podanej strony internetowej
Konsul Łew Zacharczyszyn

Konsulat Generalny Ukrainy w Krakowie
al. Beliny-Prażmowskiego 4,
31-514 Kraków
Tel: +48 12 429 60 66
E-mail: kons@plk.internetdsl.pl
Adres www – kliknij aby przejść
Godziny otwarcia:
Proszę odwołać się do podanej strony internetowej
Konsul Generalny Oleh Mandiuk

Oraz 8 Konsulatów Ukrainy w Polsce kierowanych przez Honorowych Urzędników Konsularnych znajdujących się w:
-Bydgoszcz
-Chełm
-Poznań
-Przemyśl
-Rzeszów
-Szczecin
-Wrocław
-Zielona Góra
-Tarnów
-Łódź
-Opole

WAŻNE

Przedłużanie wiz, pozwolenie na pracę, itp.

Od 2 stycznia 2015 r. w Delegaturze Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Przemyślu, w Oddziale Zamiejscowym Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (ul. Mickiewicza 10, 37-700 Przemyśl, tel. 16 678 20 35) prowadzone są dodatkowe sprawy dotyczące cudzoziemców, które do tej pory były realizowane tylko w Rzeszowie.

Lista spraw, które będą prowadzone w Przemyślu:
– udzielanie zezwoleń na pobyt czasowy w celu kształcenia się na studiach
– udzielanie cudzoziemcom – absolwentom polskich uczelni zezwoleń na pobyt czasowy w celu poszukiwania pracy
– udzielanie zezwoleń na pobyt stały z uwagi na posiadanie pochodzenia polskiego i z uwagi na posiadanie Karty Polaka
– wydawanie i wymiana kart pobytu mającym zalegalizowany pobyt w Polsce
– potwierdzanie dyrektorom szkół danych uczniów – cudzoziemców pochodzących z państw trzecich, uczestniczących w szkolnych wycieczkach do jednego z państw Unii Europejskiej oraz prawa powrotu na terytorium RP
– rejestracja pobytu obywateli Unii Europejskiej (oraz Szwajcarii i Europejskiego Obszaru Gospodarczego czyli Norwegii, Islandii i Lichtensteinu) i wydawanie im zaświadczeń o zarejestrowaniu pobytu na terytorium RP.
Wyżej wymienione sprawy nadal będą możliwe do załatwienia w Rzeszowie (sprawy nie przechodzą na wyłączność do Delegatury – to klient decyduje, gdzie złoży wniosek).

Oddział Zamiejscowy Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Delegatura Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Przemyślu

ul. Mickiewicza 10
37-700 Przemyśl
tel. (016) 678 20 35 / pokój 8, 9

Dodatkowo, w sprawie przedłużanie ważności wiz, pozwolenia na pracę, zaproszeń itd. dla obywateli Ukrainy przebywających na terytorium RP można skontaktować się z Wydziałem Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego:
Adres www – kliknij aby przejść

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie
ul. Grunwaldzka 15
35-959 Rzeszów
tel. (017) 867 19 15
Adres www – kliknij aby przejść

Bogusz Anna
Tłumacz Przysięgły Języka Ukraińskiego i Rosyjskiego
ul. Batorego 39
37-700 Przemyśl
tel./fax 16 678 60 71
tel.: 600 96 10 71

Komar Bogusława
Tłumacz Przysięgły Języka Ukraińskiego i Rosyjskiego
ul. Smolki 10
37-700 Przemyśl
Tel.: 69 438 1189

Urszula (Ulana) Bodnar
Tłumacz Przysięgły Języka Ukraińskiego
ul. Grochowska 80
37-700 Przemyśl
Tel.: 512 798 971

 

ITAKA – Centrum Poszukiwania Ludzi Zaginionych
skr. poczt. 127
00-958 Warszawa 66
24h linia wsparcia – 0 801 24 70 70
Tel: +48 22 654 70 70
Fax: +48 22 654 79 73
E-mail: itaka@itaka.org.pl
Adres www – kliknij aby przejść

La Strada – Fundacja Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu
skr. poczt. 5
00 – 956 Warszawa 10
Telefon zaufania: +48 22 628 99 99 (pomoc, porady)
od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 19:00
w poniedziałki w godz. od 15:00 do 19:00 – porady prawne
w środy w godz. od 14:00 do 19:00 – dyżur w języku rosyjskim
Biuro Fundacji:
Tel: +48 22 622 19 85
Fax: +48 22 622 19 85
E-mail: strada@pol.pl
Adres www – kliknij aby przejść

Fundacja Dzieci Niczyje
ul. Walecznych 59
03-926 Warszawa
Tel: +48 22 616 02 68
Fax: +48 22 616 03 14
E-mail: fdn@fdn.pl
Adres www – kliknij aby przejść

Helsińska Fundacja Praw Człowieka
ul. Zgoda 11
00-018 Warszawa
Tel: +48 22 828 10 08, 828 69 96, 556 44 40
Fax: +48 22 556 44 50
E-mail: hfhr@hfhrpol.waw.pl
Adres www – kliknij aby przejść

 

Informator dla świadczeniodawców – zasady postępowania z obcokrajowcami korzystającymi ze świadczeń opieki zdrowotnej w Polsce

Zrodlo: ministerstwo zdrowia

http://www.mz.gov.pl/wwwmz/index?mr=b3&ms=923&ml=pl&mi=923&mx=0&ma=19788

Obywatele państw trzecich (między innymi Ukrainy), co do zasady, powinni okazać świadczeniodawcy dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub posiadanie podróżnego ubezpieczenia medycznego (polisę komercyjnego ubezpieczenia zdrowotnego). Jeżeli cudzoziemiec nie przedstawi ww. dokumentów (polisy), zobowiązany jest do pokrycia pełnych kosztów świadczeń opieki zdrowotnej z własnych środków. Obywatele państw trzecich mogą także posiadać prywatne ubezpieczenie zdrowotne. W takim przypadku kosztami świadczeń opieki zdrowotnej należy obciążyć ubezpieczyciela.

Obcokrajowcy – obywatele państw trzecich/spoza UE/EFTA

Zrodlo: ministerstwo zdrowia

http://www.mz.gov.pl/wwwmz/index?mr=b3&ms=923&ml=pl&mi=923&mx=0&mt=&my=923&ma=019783

Przepisy prawne:

rozporządzenie Rady (WE) nr 539/2011 z dnia 15 marca 2001 r. wymieniające państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych oraz te, których obywatele zwolnieni są z tego wymogu (Dz. Urz. WE L 081 z dnia 21.03.2011, s. 001 – 007, z późn. zm.)
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 810/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. ustanawiające Wspólny Kodeks Wizowy (Dz. U. UE. L. 09.243.1)
ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2011 r. Nr 264, poz. 1573, z późn. zm.)
ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. nr 164, poz. 1027, z późn. zm.)
ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (dz. U. Nr 191, poz. 1410, z późn. zm.)
umowy i porozumienia dwustronne

W momencie udzielania świadczeń opieki zdrowotnej obywatele państw trzecich powinni okazać świadczeniodawcy dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub posiadanie podróżnego ubezpieczenia medycznego (polisę komercyjnego ubezpieczenia zdrowotnego na wypadek nagłych zachorowań i innych nieprzewidzianych zdarzeń losowych skutkujących koniecznością udzielenia pomocy medycznej). Jeżeli cudzoziemiec nie przedstawi ww. dokumentów (polisy), zobowiązany jest do pokrycia pełnych kosztów świadczeń opieki zdrowotnej z własnych środków.

Obowiązek posiadania podróżnego ubezpieczenia medycznego nakładają na cudzoziemców z państw trzecich – przepisy Schengen oraz ustawy o cudzoziemcach.

Obywatele większości państw trzecich (między innymi Ukrainy) przy przekraczaniu granic zewnętrznych UE (w tym granicy RP) mają obowiązek posiadania i okazania jednolitej wizy wjazdowej typu Schengen w przypadku pobytu w strefie Schengen nie przekraczającego okresu 3 miesięcy, zgodnie z rozporządzeniem nr 539/2011.

W myśl przepisów rozporządzenia nr 810/2009, osoby ubiegające się o jednolitą wizę uprawniającą do jedno – lub dwukrotnego wjazdu muszą wykazać, że posiadają odpowiednie, ważne podróżne ubezpieczenie medyczne pokrywające wszelkie wydatki, które podczas ich pobytu (pobytów) na terytorium państw członkowskich mogą wyniknąć w związku z koniecznością powrotu z powodów medycznych (transportu sanitarnego), potrzebą pilnej pomocy medycznej, nagłym leczeniem szpitalnym lub śmiercią (art. 15 ust. 1 rozporządzenia nr 810/2009). Również osoby ubiegające się o wizę jednolitą uprawniającą do co najmniej trzykrotnego wjazdu (wizę wielokrotnego wjazdu) wykazują, że posiadają odpowiednie, ważne podróżne ubezpieczenie medyczne obejmujące okres ich pierwszej planowanej wizyty. Ponadto osoby takie podpisują załączone do formularza wniosku oświadczenie, że są świadome konieczności posiadania podróżnego ubezpieczenia medycznego podczas kolejnych pobytów (art. 15 ust. 2 rozporządzenia nr 810/2009). Zgodnie z art. 15 ust. 3 tego rozporządzenia, ubezpieczenie musi być ważne na całym terytorium państw członkowskich i obejmować całkowity okres planowanego pobytu lub tranzytu danej osoby. Minimalna kwota ubezpieczenia wynosi 30.000 EUR.

Podczas oceny, czy ubezpieczenie jest odpowiednie, konsulaty ustalają, czy w danym państwie członkowskim (np. w Polsce) można dochodzić roszczeń wobec danego towarzystwa ubezpieczeniowego (art. 15 ust. 5 rozporządzenia nr 810/2009).

Zwolnieni z wymogu posiadania podróżnego ubezpieczenia medycznego są posiadacze paszportów dyplomatycznych, osoby posiadające odpowiednie ubezpieczenie w związku ze swoją sytuacją zawodową. Zwolnienie z tego obowiązku może dotyczyć także konkretnych grup osób, np. marynarzy, objętych już podróżnym ubezpieczeniem medycznym w związku z wykonywanym zawodem.

Zwolnieni z obowiązku wizowego w przypadku pobytów w strefie Schengen nie przekraczających 3 miesięcy, a zatem także z wymogu posiadania podróżnego ubezpieczenia medycznego zwolnieni są m.in. obywatele: Albanii, Bośni i Hercegowiny, Chorwacji, Czarnogóry, Macedonii oraz Serbii3).

Obowiązek posiadania podróżnego ubezpieczenia medycznego o minimalnej kwocie ubezpieczenia w wysokości 30.000 Euro nakłada na cudzoziemców wjeżdżających na terytorium RP także ustawa o cudzoziemcach – w przypadku wiz krajowych.4)