Konsul

życiorys i instytucja


Baczyk Aleksander – Urodzony 23.09.1957 r. w Skwierzynie, woj. lubuskie. W 1981 r. ukończył studia wyższe na kierunku budownictwa we Wrocławiu i uzyskał tytuł mgr inż. budownictwa. Po ukończeniu studiów, rozpoczyna pracę w wyuczonym zawodzie. Od 1985 r. pracuje w Przemyślu, w Przemyskim Przedsiębiorstwie Budowlanym, gdzie poszerza wiedzę w swojej specjalności. Następnie awansuje na stanowisko dyrektora ds. produkcji budowlanej w polsko-niemieckiej spółce Hansa Industrie.

W 1995 r. zmienia profil prowadzonej działalności i zostaje współzałożycielem firmy dystrybucyjnej „Piotruś Pan”, w której do dnia dzisiejszego pełni funkcję Prezesa Zarządu. Spółka zatrudnia w chwili obecnej ponad 900 osób i zajmuje się dystrybucją produktów branży FMCG. W skład spółki wchodzą hurtownie w Przemyślu  oraz sieć 35 sklepów spożywczych. W dniu dzisiejszym spółka jest największym przedsiębiorstwem w Przemyślu (według zestawienia Rzeczpospolitej Lista 2000 edycja 2010), a w rankingu 100 największych firm Podkarpacia za 2014 rok zajęła 23 miejsce. W spółce odpowiedzialny jest za rozwój działalności dystrybucyjnej oraz detalicznej.

Z pasją działa społecznie od wielu lat. Jest członkiem: Rady Nadzorczej Podkarpackiego Klubu Biznesu, Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Przemyśla. W latach 2006-2009 Wiceprezes zarządu Regionalnej Izby Gospodarczej. Jest współtwórcą określenia strategii działań na kolejne lata Izby. Promuje region w kontaktach krajowych i zagranicznych. Inicjator współpracy z największymi organizacjami gospodarczymi w kraju: Krajową Izbą Gospodarczą, Polsko-Ukraińską Izbą Gospodarczą w Warszawie oraz Podkarpackim Klubem Biznesu.

Aktywnie działa na rzecz pojednania polsko-ukraińskiego oraz współpracy gospodarczej Polski z Ukrainą. Za swą działalność społeczną oraz biznesową wielokrotnie nagradzany. 15.09.2011r. otrzymał srebrny Krzyż Zasługi od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego. Odznaczony Honorowym Dyplomem oraz Medalem Premiera Ukrainy oraz Dekretem Prezydenta Ukrainy Wiktora Juszczenki Orderem III Stopnia „Za zasługi”.

Żonaty. Spełniony ojciec trójki dzieci.

Urząd konsula honorowego we współczesnym państwie ukraińskim jest powoływany i funkcjonuje w oparciu o:

– postanowienia Konwencji Wiedeńskiej o Stosunkach Konsularnych z 34.4.1963 roku,

– Ustawę Ukrainy o Statucie Konsularnym, i

– Ustawę o Konsulach Honorowych przyjętą dekretem Prezydenta Ukrainy z 02.04.1994 roku nr 127/94 oraz 17.02.1997 roku nr 150/97.

Z analizy dokumentów ustawodawczych dotyczących konsuli honorowych, przede wszystkim można wyłonić cechy, które odróżniają powyższy urząd od urzędu konsula zawodowego. A mianowicie:

– konsulem honorowym może zostać tak obywatel Ukrainy, jak i cudzoziemiec;

– konsul honorowy nie powinien być urzędnikiem zarówno państwa wysyłającego, jak i przyjmującego, a także nie powinien być aktywnie zaangażowany w życiu politycznym;

– konsul honorowy korzysta z przywilejów i immunitetów w stosunku do swojej osoby zgodnie z postanowieniami Konwencji Wiedeńskiej o Stosunkach Konsularnych z 24.04.1963 roku;

– konsul honorowy może prowadzić wszelkiego typu działalność zawodową bądź gospodarczą – podporządkowany jest bezpośrednio Ambasadorowi Ukrainy w RP;

– za pełnienie swoich funkcji konsul honorowy nie otrzymuje wynagrodzenia;

W zakresie celowości powołania konsula honorowego decyzje podejmuje Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy biorąc pod uwagę między innymi: partnerstwo strategiczne z państwem przyjmującym i jego położenie geograficzne, stan posiadanej sieci placówek dyplomatycznych, liczebność i lokalizację społeczności ukraińskiej, udział i znaczenie danego regionu bądź państwa we współpracy gospodarczej, handlowej, itd.

Na stanowisko konsula honorowego może zostać powołana osoba, która zajmuje wyróżniającą się pozycję w społeczeństwie państwa przyjmującego, posiada wysokie walory osobiste, wzorową opinię, i wysoki status społeczny, jest obeznana z ustrojem państwowym, politycznym i społecznym państwa przyjmującego, utrzymuje stałe kontakty z przedstawicielami struktur państwowych, gospodarczych i społecznych państwa przyjmującego, i jest mu znane ustawodawstwo Ukrainy.

Do podstawowych funkcji konsula honorowego, należy:

– ochrona interesów Ukrainy, obywateli i podmiotów prawnych Ukrainy w państwie przyjmują-cym w granicach dopuszczalnych przez prawo międzynarodowe;

– wspieranie rozwoju stosunków handlowych, gospodarczych, naukowych i kulturalnych pomiędzy Ukrainą a państwem przyjmującym;

– pozyskiwanie oraz opracowywanie informacji o warunkach i wydarzeniach w życiu handlowym, gospodarczym, naukowym i kulturalnym państwa przyjmującego i udostępnianie tej informacji Ukrainie oraz wszystkim tym zainteresowanym;

– udzielenie pomocy oraz wsparcia obywatelom i osobom prawnym Ukrainy.

Konsul pełni swoje funkcje w ramach okręgu konsularnego, którego granice i zasięg są określane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy po wcześniejszym uzgodnieniu z państwem przyjmującym.

Obecnie w Polsce funkcjonuje osiem konsulatów Ukrainy reprezentowanych przez Honorowych Urzędników Konsularnych.

Zasięg działalności Konsulatu określony w przepisach Ukrainy, znacznie przekracza obwody przygraniczne, tym nie mniej z punktu widzenia celu powoływania i funkcji, nałożonych na Konsula przez ustawodawstwo, można stwierdzić, że Konsulat i Konsul Honorowy przez swoje działania osobiste, może uczestniczyć we współpracy transgranicznej w rozumieniu prawa europejskiego.

Współpraca transgraniczna jest zdefiniowana w Konwencji Madryckiej jako „każde wspólnie podejmowane działanie mające na celu umocnienie i rozwój sąsiedzkich kontaktów między wspólnotami i władzami terytorialnymi dwóch lub większej liczby stron, jak również zawieranie porozumień i dokonywanie uzgodnień, niezbędnych dla realizacji takowych zamierzeń.”

W ramach współpracy transgranicznej, realizując swoje funkcje, zwłaszcza w zakresie umacnia-nia współpracy pomiędzy Polską i Ukrainą, Konsulat gromadzi i opracowuje informacje z zakresu potencjału gospodarczego, naukowego, kulturowego, funkcjonowania struktur pozarządowych na terenie swojego okręgu. Szerokie kontakty Konsula z instytucjami w tym okręgu stwarzają możli-wości podmiotom ukraińskim uzyskania informacji o potencjalnych, przyszłych partnerach i tym samym dokonywania właściwego wyboru partnerów zgodnie z zamierzonymi celami. Równocześnie znajomość realiów i reguł gospodarczego, politycznego, społecznego i kulturalnego życia Ukrainy, a także orientacja w specyfice rynku ukraińskiego zapewne może okazać się pomocna dla polskich podmiotów w nawiązaniu kontaktów z ewentualnymi kontrahentami w Ukrainie. Konsulat ma także możliwości aktywnego uczestniczenia w nawiązywaniu i rozwoju stosunków polsko-ukraińskich w charakterze pośredniczenia w kontaktach partnerów z obu stron granicy.